GDPR

GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) är en EU-förordning som syftar till att skydda privatlivet och hanteringen av personuppgifter. Den ger individer kontroll över sina data, kräver samtycke för insamling, och pålägger organisationer att säkra och ansvarsfullt behandla dessa uppgifter med straff vid överträdelser.

  • Kostnadsfri utvärdering
  • Digital & fysisk rådgivning
  • Svarsgaranti en arbetsdag
  • Fast eller rörligt pris

Lämnande av personuppgifter

Wargh & Partners Juridiska Byrå AB (orgnr. 559309-5358) (härefter ”Byrån”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålles i samband med uppdrag eller som annars behandlas i samband med att uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Byrån, men för att Byrån ska kunna åta sig och genomföra uppdraget är det avgörande att sådana uppgifter lämnas eftersom Byrån annars inte kan genomföra nödvändig jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll

Behandling av personuppgifter

Byrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata klients intressen, för redovisnings och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av laglig förpliktelse under förutsättning att den registrerades intressen inte anses väga tyngre än krav på skydd för personuppgifter. Uppgifterna kan också användas i affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Byrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Byrån och klient, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klients rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Byrån ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Byrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Byråns räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klients rättigheter.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Byrån enligt lag och god yrkessed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Byrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Byrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om du är missnöjd med Byråns behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land och de kommer inte att användas eller överlåtas för reklamändamål.

Information om personuppgifter

Kontakta Byrån skriftligen på info@warghs.se om du har några frågor rörande Byråns personuppgiftsbehandling.