Alternativ tvistelösning i arbetsrättsliga tvister

Henric Einarsson

Med alternativ tvistelösning avses att lösa tvister utanför domstolarna men på ett (vanligtvis) organiserat sätt. Arbetsrättsliga tvister är oftast en gråzon och det är svårt att på förhand veta vad en domstolsprövning resulterar i. Domstolsprövningen kan även medföra höga kostnader. En arbetstagare/arbetstagarorganisation och en arbetsgivare som befinner sig i en tvist kan därför bägge ha goda skäl för att nå en lösning utan domstol. Därför finns oftast större möjlighet att nå en förankrad överenskommelse på annat sätt. Medling är det sannolikt vanligaste exemplet på alternativ arbetsrättslig tvistelösning och förekommer ofta i tvister mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. En opartisk medlare hjälper parterna att komma fram till en lösning. Vid en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare kan istället en facklig företrädare förhandla fram en lösning ör medlemmen vilket också är tvistelösning utanför domstolen. Med alternativ tvistelösning är målet att nå en förlikning (överenskommelse) mellan parterna, det vill säga en jämkad lösning som parterna kan acceptera. Förfarandet och överenskommelsen är inte offentliga vilket kan vara en fördel jämfört med en domstolsprövning. Skiljeförfarande är slutligen en process där det i förväg har avtalats att tvister ska lösas i en skiljenämnd. I arbetsdomstolen kan skiljeförfarande användas istället för domstolen i vissa fall.

Fördelar med alternativ tvistelösning

Som nämnt är förfarandet och resultatet inte offentligt i den alternativa tvistelösningen vilket kan vara till fördel för både arbetstagare och arbetsgivare. Bägge parter kan vara måna om att inte vädra konflikter eller tvister. En domstolsprövning sker även inom givna ramar och kan endast resultera i ogiltigförklarande av en åtgärd och/eller skadestånd. Ett alternativt förfarande saknar begränsningar vilket ökar sannolikheten för att kunna hitta en lösning som bägge parter är nöjda med. Exempelvis behöver en framförhandlad ersättning inte vara baserad på en konstaterad skada eller följa praxis. Om det visar sig att en förhandlad lösning inte går att nå finns fortfarande alternativet med domstolsprövning. En tvist i tingsrätten (där tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare normalt startar) kan överklagas till arbetsdomstolen. Prövningstillstånd krävs dock. Arbetsdomstolen kan ge prövningstillstånd om

  • det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till, 
  • det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 
  • det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 
  • eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Som synes krävs förhållandevis starka skäl för att få prövningstillstånd. Förfarandet kan även bli tidskrävande och dyrt i slutändan när kostnaderna fördelas. Innan en huvudförhandling blir aktuell i tingsrätten försöker domaren att få parterna att förlikas vilket är en indikation på att en sådan lösning normalt är fördelaktig.

 

Nackdelar?

Det som kan vara en fördel för vissa – bristen på offentlighet – är en nackdel för den som vill få ”rätt” mot exempelvis sin arbetsgivare (inte bara en jämkad lösning) samt vill ha en möjlighet att överklaga. Som framgår ovan krävs dock prövningstillstånd vid överklagan från tingsrätten. En skicklig förhandlare kan dessutom i normalfallet nå en (för bägge parter i en arbetstvist) bättre uppgörelse än vad domstolen kan reglera i sin dom. Tvistelösning utanför domstolarna innebär att ingen praxis skapas vilket kan vara till nackdel för framtida tvister. Om en oberoende medlare anlitas medför det alternativa förfarandet även kostnader för bägge parter (kostnaden delas normalt lika i sådana fall). Vid andra tvister kan arbetstagare generellt få förhandlingsstöd kostnadsfritt från sitt fackförbund. Det kan även vara möjligt att få ersättning från rättskyddet i hemförsäkringen vid en tvist i tingsrätten.

En förhandlad eller medlad lösning kan (eller snarare ska) innehålla en klausul om att saken är slutligt prövad och att överenskommelsen inte är giltig om endera parten vänder sig till domstol.

Åberopa kostnader för alternativ tvistelösning i domstol

Kostnaderna för alternativ tvistelösning kan generellt inte ersättas som rättegångskostnader efter att en förhandlingslösning inte har gått att nå. Inte ens den förhandling som är obligatorisk innan en prövning av vissa tvister i arbetsdomstolen kan ersättas som rättegångskostnad.

Det bör dock noteras att såvida inte externa medlare anlitas är kostnaden för alternativ tvistelösning generellt låg vilket innebär att finns få risker med att försöka nå en lösning utanför domstolen.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg