Arbetsrätt i Stockholm

Henric Einarsson

Välkommen till Wargh & Partners Juridiska Byrå. Vi är din juridiska specialist på
kommersiell arbetsrätt i Stockholm. Genom mångårig specialistkompetens och höga
servicegrad hjälper vi arbetstagare och arbetsgivare i hela landet att navigera
arbetsrätten och reder ut eventuella konflikter som kan uppkomma enkelt och smidigt
med ett fokus på affärsmässiga och pragmatiska lösningar. Arbetsrätten är komplicerad
och omfattas av en rad olika bestämmelser som utan rätt erfarenhet och omdöme kan
vara ett svårtillgängligt område. En felaktig hantering av arbetsrättsliga frågor kan få
stora konsekvenser för företaget.

Arbetsrätten är ett brett arbetsområde och innefattar den juridik som reglerar
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt arbetsgivarens skyldigheter
gentemot andra än arbetstagare. Det finns i huvudsak två delar av arbetsrätten: den
individuella respektive kollektiva arbetsrätten. Arbetsrättsliga frågor rörande det
enskilda anställningsförhållande utgör den individuella arbetsrätten och frågor som rör
kollektivavtal och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer utgör den kollektiva
arbetsrätten. Den svenska arbetsrätten såväl som den nordiska bygger till stor del på
användningen av kollektivavtal medan arbetsrätten i resterande världen är i större
utsträckning reglerad i lag. Wargh & Partners Juridiska Byrå har bred erfarenhet av
samtliga områden inom arbetsrätten.

Våra jurister i Stockholm hjälper er med arbetsrätt

Våra arbetsrättsjurister har erfarenhet av att hantera olika typer av frågor som kan
uppkomma i samband med upprättandet av arbetsrättsliga avtal, konfliktlösning och
vid förhandlingar. Våra jurister kan också hjälpa er ta hand om era ärenden relaterat till
anställning, anställande, förhandling, löneavtal, omplacering, omplaceringshjälp,
uppsägning, avsked eller avskedande.
Arbetsrätten har blivit ett allt viktigare område för företag och anställda. Vi på Warghs
& Partners Juridiska Byrå handlägger frågor som berör förhållandet mellan
arbetstagare, arbetsgivare och fackliga organisationer.
Våra arbetsrättsjurister i Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg eller Örebro har
gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar och biträda klienter vid:

 • Rehabiliteringsfrågor
 • Ledighetsfrågor
 • Lönefordringar
 • Brott mot lagen om företagshemligheter
 • Uppsägningar på grund av arbetsbrist och på grund av personliga skäl
 • Anställningsavtal för VD och arbetstagare
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Upprätta omplaceringsutredningar med turordningslistor
 • Riskanalyser inför uppsägningar p.g.a. arbetsbrist
 • Förhandlingar och kollektiva uppsägningar
 • Biträder vid omorganisation av företaget vid övertalighet
 • Konkurrensklausuler och konkurrensfrågor
 • Tolkning av anställningsavtal och kollektivavtal
 • Verksamhetsöverlåtelser eller verksamhetsövergångar
 • Outsourcing och omorganisationer
 • Kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Sexuella trakasserier
 • Pensions-, bonus- och incitamentsprogram eller ersättningsmodeller
 • Policydokument
 • Immaterialrättsliga regleringar
 • Startup
 • Etablering av svensk och utländska arbetsgivare
 • Företagsförvärv och börsintroduktioner
 • Värvningsförbud
 • Utköp

Våra jurister har en fördjupad och bred erfarenhet av inom svensk arbetsrätt och vi kan
hantera samtliga risker och uppkomna konflikter du som kund kan komma ställas inför.
Warghs juridik erbjuder specialkompetens i samtliga delar av arbetsrätten och biträder
med rådgivning inom ett brett spektrum av arbetsrättsliga ärenden. Vi hanterar de
känsligaste och mest komplexa ärenden och ger stöd vid organisationsförändringar. Vi
hjälper till vid omorganisationer och hantering av lojalitets-, konkurrens- och
sekretessfrågor, uppsägningar, pensionsöverenskommelser, MBL-förhandlingar,
upprättande av avtal för anställda och andra nyckelpersoner.
Kontakta oss här för ett kostnadsfritt samtal med en av våra jurister
Arbetsrätten är komplicerad och en jurist med specialkompetens nödvändig för att
undvika konflikter och konsekvenser. Vi har särskild specialkompetens i arbetsrätt i
Stockholm och kan tillhandahålla rådgivning och förhandling, biträde i skiljeförfarande,
diskrimineringsärende, upprättande av avtal och avtalstolkning och upphovsrättsliga
frågor inom arbetslivet. Vårt team av jurister kommer vägleda dig genom denna svåra
tid och hjälpa dig att nå framgång. Vi har erfarenhet av att företräda individer mot både
staten såväl som företag med global räckvidd.
Våra jurister kan biträda dig som ombud vid:

 • Skiljeförfarande
 • Arbetsdomstolen
 • Tingsrätten
 • MBL-förhandlingar
 • Förlikningsförhandlingar
 • EU-domstolen och Europadomstolen

Det är alltid fördelaktigt att anlita erfarna arbetsrättsjurister vid förhandlingar med
fackliga organisationer och arbetsgivarföreningar. En arbetsgivare kan undvika att
hamna i besvärliga situationer om man tar hjälp av expert inom arbetsrätt gentemot
erfarna fackliga ombud. Vid avtal rörande VD och andra högre chefer kan en tvist många
gånger komma att prövas av skiljemän och det är viktigt att se upp för ofördelaktiga
skiljeklausuler så att en rättslig prövning av en konflikt kan göras kostnadseffektivt.
Vi biträder företag som vill säga upp en anställd även då det saknas laglig grund. Detta
kan göras med hjälp av ett avslutsavtal som sluts mellan parterna med stöd av en
erfaren arbetsrättsjurist. Ett avslutsavtal har flera fördelar som dels ger den anställde
kompensation för att anställningen har upphört och arbetsgivaren frihet och säkerhet.
Avslutsavtalet har också förmånen att man kan undvika en dyr och långdragen
rättsprocess. Våra jurister kan också genom att upprätta konkurrens- och
sekretessklausuler ge ett effektivt skydd för företagshemligheter och ge råd och biträda
företag i domstol avseende brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.
Kontakta oss här för ett kostnadsfritt samtal med en av våra jurister

Lagar i Stockholm inom Arbetsrätt

Vi har mycket goda kunskaper inom följande lagar.

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Lagen om offentlig anställning (LOA)
 • Socialförsäkringsbalken
 • Diskrimineringslagen
 • Föräldraledighetslagen
 • Lagen om rättegången i arbetstvister
 • Arbetstidslagen (ATL)
 • Semesterlagen

Bred erfarenhet

Våra arbetsrättsjurister har en lång och bred erfarenhet av att biträda både svenska
såväl som utländska arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor. Vi har vana att arbeta
med internationella klienter med dotterbolag i Sverige och har upprättat många avtal
även på engelska. Våra jurister agerar som ett effektivt förhandlingsstöd för
arbetstagare och arbetsgivare för att uppnå en förlikning, men biträder också klienter i
tingsrätten, arbetsdomstolen eller skiljeförfarande.
Lagstiftning kan vara komplicerad och det kan därför vara bra att samarbeta med en
arbetsrättsjurist för att undvika konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Konsekvenser av att inte efterfölja lagen kan många gånger resultera i höga
skadeståndsbelopp och det är därför mycket viktigt att kontakta duktiga och erfarna
jurister inför förändringar eller omorganisationer inom bolaget. Warghs Juridiska Byrå
hjälper er att analysera och planera inför uppsägningar för att säkerställa så att
uppsägningar är formellt och materiellt riktiga så att du som arbetsgivare kan undvika
en dyr och långdragen rättsprocess.
Wargh & Partners Juridiska Byrå har erfarna jurister som hjälper er med frågor om
arbetsrätt och vi riktar oss till både privatpersoner, arbetstagare, företag och
arbetsgivare. Hör av dig till oss om du har en arbetsrättslig och juridiskt komplicerad
fråga. Vi har företrätt klienter i svenska såväl som utländska domstolar och kan hjälpa
er att föra dialog med motpart vid en uppkommen tvist. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk
rådgivning över telefon och du kan på så sätt diskutera dina arbetsrättsliga problem
med kunniga jurister inom arbetsrätt i Stockholm.

Vi finns i hela Sverige

Wargh & Partners Juridiska Byrå har sin utgångspunkt i Stockholm men vi finns
tillgänglig i hela landet och kan även nås digitalt för att hjälpa företag och anställda med
deras arbetsrättsliga problem.
Platser där vi finns:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Göteborg
 • Örebro
 • Gävle
 • Västerås
 • Borlänge

Juridisk hjälp för arbetstagare och arbetsgivare i Stockholm

Wargh & Partners Juridiska Byrå har bred kompeten och erfarenhet och du som anställd
eller företag kan få både arbetsrättslig och affärsjuridikrådgivning och hjälp. Vi hjälper
även till med andra angränsande rättsfrågor till arbetsrätten som exempelvis
kommission, franchising, agenturförhållande och uppdragsförhållande. Bland våra
klienter går att återfinna statliga myndigheter, ledande företag samt internationella
koncerner.
För att vi ska kunna tillhandahålla den yttersta klientnyttan så får våra jurister löpande
vidareutbildningar inom arbetsrätt och andra specialistområden. Detta ger våra jurister
ett kraftigt övertag och vi kan hitta smidiga lösningar, reda ut oklarheter och bistå våra
klienter genom hela processen.
Wargh & Partners Juridiska Byrå tillhandahåller dessutom regelbundna utbildningar
och seminarier för jurister, företag, VD och högt uppsatta chefer relaterat till aktuella
ämnen inom arbetsrätten, arbetsrätt i praktiken och arbetsrättsliga lagar. Våra jurister
bistår och ger dig de bästa förutsättningarna för att ta rätt beslut i allt från löpande
frågor, komplexa frågeställningar och tvistlösning. Det är viktigt att alla beslut är väl
underbyggda annars riskerar arbetsgivaren skadestånd. Wargh & Partners Juridiska
Byrå hjälper klienten fram till bästa resultat.
Kontakta därför oss om du behöver jurister i frågor om arbetsrätt i Stockholm. Vi kan
hjälpa dig med stora såväl som små juridiska problem.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

 • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
 • Snabb hantering är mer regel än undantag.
 • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
 • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
 • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg