Arbetstagare: Har du råkat i tvist med din arbetsgivare?

Henric Einarsson

Wargh & Partners Juridiska Byrå har specialistkompetens inom kommersiell
arbetsrätt i Stockholm. Arbetsrätt är ett komplicerat förfarande och det innebär
att du som arbetstagare kan dra stor nytta av en juridisk partner som hjälper dig
att navigera arbetsrätten. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa arbetstagare
som har hamnat i en konflikt med deras arbetsgivare. Vi fokuserar på att hitta en
lösning som garanterar att du får det du förtjänar.
Det finns olika anledningar till varför du som arbetstagare har hamnat i en tvist
eller konflikt med din arbetsgivare och behöver extern juridisk kompetens. Olika
situationer regleras av olika lagar och det gör det svårt att få överblick över dina
rättigheter respektive skyldigheter.

Utköp och avgångsvederlag

Vi bistår många arbetstagare vid förhandlingar om avgångsvederlag och utköp.
Det är mycket vanligt vid en anställnings upphörande att parternas enas om ett
utköp genom ett så kallat avgångsvederlag. Anställningen upphör när
arbetsgivaren har köpt ut den anställde. För att skydda dig så kan det vara bra att
ta in en specialistbyrå som besitter avancerad kompetens i arbetsrätt och
förhandling så att du kan få en professionell bedömning av situationen. Detta för
att maximera förutsättningarna för ett bra utköp för dig som arbetstagare. Man
skall även beakta de skattemässiga konsekvenserna så att det inte blir alltför
kostsamt i skatterättsligt hänseende vid ett utköp. Du som anställd eller
arbetstagare bör ta in en expert för att kunna motverka falska omständigheter
eller påståenden vid en förhandling.
Våra förhandlare omfattande erfarenhet och vana av förhandlingsprocessen vid
utköp och avgångsvederlag. Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt
ärende.

Avskedad

Har du blivit avskedad eller uppsagd och anser att arbetsgivaren har saknat
grund för detta? Då kan våra arbetsrättsjurister hjälpa dig. Vi är experter och kan
hjälpa anställda som har fått sparken av skäl som i lagens mening inte är giltiga.
Ett avsked kan ske genom att du informeras muntligen eller skriftligen om att du
fått sparken, brev om avsked genom posten eller stängs av från arbetsplatsen.
Det kan även räknas som ett avsked fastän du själv har sagt upp dig om
uppsägningen har varit framprovocerad av arbetsgivaren. Om ett avsked har varit
befogad kan därför vara svårbedömtligt och därför är det bra om man rådgör
experter inom området som kan hjälpa en att navigera rättsområdet.
Har en arbetsgivare inte haft laga skäl för avskedandet och om avskedandet har
gjorts när det inte funnits saklig grund för uppsägning så kan det uppsägningen
vara en kränkning som är så omfattande att ett riktat anspråk om skadestånd
mot arbetsgivaren bör göras ( se 7, 18, 38 och 39 §§ lag (1982:80) om
anställningsskydd). Vad som är saklig grund har i praktiken preciserats i
hundratals domar i Arbetsdomstolen. Däremot så ska det alltid göras en särskild
bedömning utifrån omständigheterna för att bedöma huruvida arbetsgivaren har
haft saklig grund för avsked.
Är du inte medlem i facket eller inte fått den hjälp som du borde ha fått så kan vi
göra en gratis bedömning av ditt ärende. Våra jurister kommer att undersöka ifall
det finns en grund för att ifrågasätta avskedandet eller uppsägningen eller om
det finns möjlighet att kräva skadestånd. Kontakta oss för en kostnadsfri
bedömning av ditt ärende.

Uppsagd

Har du blivit uppsagd? Har detta varit på grund av arbetsbrist eller på grund av
personliga skäl? Det är väldigt vanligt att anställda blir uppsagda utan att det
finns en sakliga grund som stöd. Arbetsgivare säger upp en anställd bara för att
man vill bli av med personen. Det är vanligt att arbetsgivare anger i
uppsägningsbeskedet att du som arbetstagare är uppsagd på grund av
arbetsbrist när det egentligen finns en annan anledning bakom uppsägningen
(fingerad uppsägning). Har man istället blivit uppsagd med anledning av
personliga skäl så är det mycket viktigt att man tar reda på vad som gäller då en
sådan typ av uppsägning är förenat med mycket höga krav på arbetsgivaren.
Uppsägning av personliga skäl kan exempelvis handla om att en person har
misskött sina arbetsuppgifter, agerat illojalt mot företaget eller uppvisat
samarbetssvårigheter. En varningen måste ske i ett möte och detta ska också
dokumenteras skriftligen. Orsaken till uppsägningen måste ha inträffat inom de
senaste två månaderna, annars går det inte längre att hänvisa till personliga skäl
vid uppsägningen.
Föreligger arbetsbrist så är det arbetsgivarens skyldighet att följa regler om
turordning (se 22 § lag om anställningsskydd (LAS)) och innebär kort “sist in, först
ut”. Det är många arbetsgivare som fuskar och förbiser denna regel vilket många
gånger leder till skadeståndsansvar. Anser du att din arbetsgivare har sagt upp
dig av någon annan anledning än vad som framkommer i uppsägningsbeskedet
eller om arbetsgivaren har brutit mot turordningsreglerna så har du troligtvis rätt
till skadestånd och andra åtgärder.
En uppsägning kan upphävas eller ogiltigförklaras. En uppsägning kan
ogiltigförklaras ifall exempelvis en anställd har blivit uppsagd i diskriminerande
syfte (ålder, ålder, etnisk tillhörighet eller på grund av fackligt engagemang). Det
går inte att ogiltigförklara en uppsägning för att den strider mot
turordningsreglerna. Arbetsgivaren har stort utrymme för att bedöma huruvida
det föreligger arbetsbrist, men däremot inte vem som ska sägas upp.
Våra erfarna jurister kan hjälpa dig att ogiltigförklara en uppsägning eller ett
avsked. Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Skadestånd

Vid anspråk riktade mot en arbetsgivare så brukar man vanligtvis yrka på både
allmänt och ekonomiskt skadestånd.
Har du avskedats när det inte funnits en saklig grund för uppsägning så brukar
det allmänna skadeståndsyrkandet ligga på mellan 150,000 till 175,000 kronor. Det
ekonomiska skadeståndet brukar hamna på ett belopp upp till 32 månadslöner
(beroende på din anställningstid, se 38-39 §§ LAS) motsvarande din ekonomiska
skada. Har du varit anställd i två år så brukar man oftast yrka på 16 månadslöner
tillsammans det allmänna skadeståndet. Det är arbetsgivarens skyldighet att
bevisa att denne haft laga stöd för avsked. Kraven för att ett avsked skall vara
giltigt är mycket högt och förutsätter att du har grovt åsidosatt dina åliggande
gentemot arbetsgivaren (18 § LAS).
De flesta anställda vet inte vilka rättigheter som de har efter ett avsked eller
uppsägning och tar därför detta inte vidare fastän arbetsgivaren många gånger
saknat saklig grund. Det finns även vissa preskriptionstider (se 40-41 §§ LAS) som
man måste förhålla sig till om man vill kunna erhålla skadestånd.
Våra jurister kan hjälpa dig att agera snabbt och handlingskraftigt och säkerställa
att du får den hjälp och ersättning som du förtjänar. Kontakta oss för en
kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Lösa tvist utan domstol

Det är i de flesta fallen mest fördelaktigt att försöka lösa konflikter utan att gå till
domstol. Att vända sig till Arbetsdomstolen eller Tingsrätten är både dyrt och
tidskrävande. Genom att ta ett möte och försöka komma till rätta med problemet
och hitta en kompromiss som båda parter kan acceptera kan man spara både tid
och pengar. Det är också viktigt att förhålla sig till regler i MBL och att alltid agera
respektfullt och försöka förstå motpartens position. En respektfull dialog slutar
många gånger i att den anställde får fortsätta jobba kvar eller att parterna skiljs åt
utan några större problem.
Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Rätt till ersättning

Du som anställd har skyldigheter men du har också rättigheterna i form av rätt till
lön för utfört arbete, OB-ersättning samt semesterersättning i enlighet med ditt
anställningsavtal. Anser du att du inte fått tillräcklig med ersättning så kan du
kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg