Arbetstillstånd för utlänningar

Henric Einarsson

Utlänningar – ej svensk, nordisk eller EU/ESS-medborgare eller någon utan permanent uppehållstillstånd i Sverige – måste ha ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. När ett tillstånd krävs och villkoren för att få ett arbetstillstånd regleras i utlänningslagen (2005:716). Därutöver finns omfattande anvisningar hos Migrationsverket, vilket även prövar ansökningarna. Det finns ingen rätt att få ett arbetstillstånd om kraven är uppfyllda utan det görs alltid en prövning i det enskilda fallet. Utöver att ge rätten att arbeta i Sverige ger arbetstillståndet även rätt att bo och vistas i Sverige längre än de tre månader som annars är gränsen för när en utlänning behöver ha ett uppehållstillstånd.

Det är viktigt att känna till och följa reglerna för arbetstillstånd eftersom ett brott mot reglerna kan göra det svårare att därefter få ett arbetstillstånd beviljat. Exempelvis om en turist påbörjar en anställning och därefter söker tillstånd. Den som arbetar utan arbetstillstånd kan dömas till böter. Arbetsgivare som anställer en utlänning utan arbetstillstånd kan dömas till fängelse (om omständigheterna är försvårande).

Utlänningar som exempelvis erbjuds en högkvalificerad anställning omfattas av delvis andra regler Överlag finns ett antal undantag i lagstiftningen som avviker från huvudreglerna (vilka är de som redovisas här). Det är därför viktigt att konsultera en jurist vid minsta tvivel om förutsättningarna för ett arbetstillstånd.

Reglerna för arbetstillstånd är komplicerade och innehåller många särregleringar och undantag. För att undvika misstag är det därför ofta nödvändigt att konsultera med en jurist innan en utlänning anställs eller ett arbetstillstånd söks. Det ökar sannolikheten att få ett tillstånd och minskar risken för att ansökan måste kompletteras – vilket sparar tid. Migrationsverket har lång handläggningstid.

Vilka behöver söka arbetstillstånd?

Nordiska medborgare, EU/ESS-medborgare, schweiziska medborgare samt deras familjemedlemmar och personer med status som varaktigt bosatta i ett annat EU-land behöver inte söka arbetstillstånd. Alla andra utlänningar måste i princip ha tillstånd för att arbeta i Sverige.

Det finns dock undantag från tillståndskravet för vissa yrkeskategorier (exempelvis artister och idrottare) som endast ska arbeta i Sverige under en begränsad period. Säsongsarbete är ett särskilt arbetstillstånd. Asylsökande som befinner sig i Sverige (som inte har fått avslag) kan även undantas från kravet på arbetstillstånd under vissa förutsättningar.

Hur söks arbetstillstånd?

Ansökan om arbetstillstånd måste först och främst normalt sökas innan inresa i Sverige. Möjligheterna att bevilja tillstånd för den som redan befinner sig i landet är begränsade men möjligt för exempelvis make eller sambo till någon som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Arbetsgivaren påbörjar ansökningsförfarandet genom att lämna information om anställningen och den som ska anställas till Migrationsverket. Den som ska anställas får en därefter ett e-postmeddelande med en länk till ansökningsformuläret. Arbetsgivaren ska även informera berört (relevant) fackförbund. Den som ska anställas behöver ha ett giltigt pass. Ansökan prövas när den är komplett från både arbetsgivare och arbetstagare.

Villkor som måste vara uppfyllda

Arbetstillstånd kan ges till en utlänning som har ett anställningsavtal om:

  • anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och,
  • lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis.

Utöver att den avtalade lönen ska vara jämförbar med den svenska nivån för sysselsättningen måste även omfattningen av arbetet vara så stor att lönen uppgår till minst 13 000 kronor före skatt. Andra ersättningar eller förmåner kan även i viss mån räknas som lön. Migrationsverket bedömer om kravet är uppfyllt.

Rekryteringsförfarandet måste även vara förenligt med Sveriges åtaganden enligt EU. Det innebär att tjänsten ska ha varit annonserad i Sverige och inom EU/ESS samt Schweiz under minst tio dagar (kalenderdagar) innan ett anställningsavtal tecknas. Medborgare i dessa regioner ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen. Annonsering hos Arbetsförmedlingen uppfyller kravet eftersom tjänster där även publiceras i den europeiska portalen Eures. Ytterst, för att kravet på annonsering ska vara uppfyllt, måste annonseringen i vart fall riktat sig till alla som kan tänkas vara intresserade av tjänsten. Det vill säga annonsen behöver inte alltid ha varit tillgänglig för alla inom EU/ESS och Schweiz utan den kan ha riktat sig till en smalare krets av personer (arbetstagare) inom regionen.

Därutöver gäller huvudsakligen nedanstående.

  • Arbetstillstånd får inte avse längre tid än två år och inte heller längre tid än anställningstiden.
  • Arbetstillståndet ska (de första två åren) knytas till viss arbetsgivare och visst slag av arbete. Efter två är knyts tillståndet endast till visst slag av arbete.

Anställningen måste påbörjas inom fyra månader från det att arbetstillståndet beviljades, annars återkallas tillståndet.

Förlängning av arbetstillstånd

Under förutsättning att anställningen fortfarande uppfyller kraven avseende lön och villkor kan tillståndet förlängas. Det finns ingen rätt till förlängning utan en ny prövning görs. Förlängning ska bland annat vägras om arbetstillståndet visar sig ha förvärvats på ett bedrägligt sätt eller om utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än de som arbetstillståndet ursprungligen beviljades för. Det får inte ha framkommit att förutsättningar saknades att bevilja det ursprungliga arbetstillståndet. Däremot finns visst utrymme att anse att anställningsvillkor och/eller lön under den första tillståndstiden sammantaget (men inte hela tillståndsperioden) har uppfyllt kraven för ett tillstånd (se exempelvis MIG 2017:25) och att förlängning därför är möjlig. En förutsättning för en sådan bedömning är att villkoren oavsiktligt avvikit från rätt nivå och att felet har rättats till.

Återkallelse av tillstånd

Om oriktiga uppgifter medvetet har lämnats eller om uppgifter som har varit av betydelse för att få tillståndet medvetet har förtigits kan tillståndet återkallas. Dessutom kan arbetstillstånd återkallas om det finns särskilda skäl. Om en utlänning har arbetat utanför ramen för arbetstillståndet (med annat slags arbete) kan det exempelvis vara ett sådant särskilt skäl som kan leda till att tillståndet återkallas.

Överklagan

Migrationsverkets beslut om att avslå ansökan om arbetstillstånd, vägra förlängning av tillstånd eller återkallelse av tillstånd överklagas till en migrationsdomstol. Prövningstillstånd krävs inte utan domstolen kan göra en självständig bedömning av varje fall som överklagas.

Migrationsdomstolens dom kan överklagas till migrationsöverdomstolen (Kammarrätten i Stockholm) men det krävs prövningstillstånd. För att saken ska prövas behöver frågan bedömas vara av vikt för ledning av rättstillämpningen (praxisbildande) eller så ska synnerliga skäl för prövning föreligga. Migrationsöverdomstolens dom kan inte överklagas.

 Varför du ska välja Warghs juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.
KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI BEDÖMNING

Kontakta oss för kostnadsfri bedömning

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg