Uppdragsavtal

Warghs juridiska byrå är engagerad i att säkerställa att varje klient känner sig helt trygg och informerad om de juridiska tjänster de beställer av oss. Vi inser att varje företagsbehov och varje uppdrag är unikt, och därför skapar vi alltid skräddarsydda uppdragsavtal som passar våra klienters specifika krav. Här är några viktiga aspekter av hur vi arbetar med uppdragsavtal för att du som klient ska kunna känna dig säker på vad vi har överenskommit om.

  • Kostnadsfri utvärdering
  • Digital & fysisk rådgivning
  • Svarsgaranti en arbetsdag
  • Fast eller rörligt pris

Allmänna villkor för juridiska tjänster

Hos Wargh & Partners Juridiska Byrå AB

Juridisk information
Wargh & Partners Juridiska Byrå AB
Organisationsnummer: 559309-5358

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-769 4646
E-post: info@warghs.se
Hemsida: www.warghs.se

Besöksadress
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

1. Allmän information

1.1 Byråns jurister är allmänpraktiserande och har en bred kompetens inom en rad olika rättsområden, med tidigare erfarenhet från arbete i domstol, privata bolag, advokatbyrå och andra juristbyråer som medför att komplexare juridiska problem hanteras på effektivt, professionellt och lösningsorienterat vis. Juristerna har även särskild kompetens och är utbildade i förhandlings- och argumentationsteknik som banar väg för framgång både utom rätta och i domstol. Hög kvalitét och noggrannhet är ledord för utförandet i varje ärende.

2. Tillämpningsområde

2.1 Dessa villkor gäller för samtliga uppdrag mellan klienten och Wargh & Partners Juridiska Byrå AB (nedan kallad ”Byrån”).

3. Avgränsning

3.1 Dessa villkor gäller i den mån inget annat följer av tvingande lag eller annan skriftlig överenskommelse mellan parterna.

3.2 Villkoren gäller de juridiska tjänster Byrån tillhandahåller inom ramen för dess konsultverksamhet, Wargh & Partners Juridiska Byrå AB.

3.3 Genom att anlita Byrån för uppdrag anses villkoren vara accepterade.

4. Juristuppdraget

4.1 Uppdraget inleds antingen genom ett personligt möte i Byråns lokaler eller per telefon. Förutsättningarna för ärendet gås igenom och Byrån gör en uppskattning av uppdragets omfattning och avgränsning, sannolikhetsgraden till framgång baserat på befintlig information, samt lämnar information om debitering och timtaxa.

4.2 Byrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Byrån och inte som för enskild jurist. Samtliga anställda, underleverantörer och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Kontaktperson och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot klientenen utöver vad som följer av tvingande regler i svensk lag.

 

5. Klientenens samarbete

5.1 Klienten ska tillhandahålla Byrån komplett och korrekt information som är nödvändig för utförande av uppdraget.

5.2 Alla kontakter med motparter och myndigheter ska normalt ske genom Byrån och klienten ska meddela Byrån om motparten eller dennes ombud kontaktar klienten direkt med förbigående av Byrån.

5.3 Om klienten inte lämnat andra instruktioner för kommunikation får den ske med ordinarie post, e-post och telefon. Byrån påtar sig inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

5.4 Byråns it-säkerhetsarrangemang kan i vissa fall avisa och filtrera bort legitim e-post. Klienten ombeds således kontakta Byrån via telefon för att verifiera att e-posten och post som har skickats via postombud mottagits.

6. Ansvar för rådgivning

6.1 Om inte annat avtalats mellan parterna är Byrån inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten i den information som klienten eller andra har tillhandahållit Byrån i samband med utförandet av uppdraget och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än juristen själv.

6.2 Byrån är inte ansvarig för förlust eller skada gentemot klienten som uppkommit till följd av omständighet utanför Byråns kontroll som skäligen vid uppdragets åtagande inte har kunnat förutses eller följder som skäligen inte heller har kunnat undvikas eller övervinnas.

6.3 Byrån tillhandahåller inte rådgivning av ekonomisk, skatte- eller redovisningsmässig art och inte heller rådgivning avseende de

affärsmässiga förtjänsterna av att genomföra eller underlåta en viss affär eller investering.

6.4 Om inte annat har avtalats skriftligen, omfattas Byråns rådgivning inte av de skattemässiga konsekvenserna av en viss rättshandling.

6.5 Byråns jurister lämnar endast juridisk rådgivning gällande svensk rätt baserat på Byråns juristers allmänna erfarenhet.

6.6 De råd Byrån lämnar är baserade på rättsläget och klientenens information till Byrån vid den tidpunkt då de lämnades. Om inget annat avtalats, åtar sig inte Byrån att uppdatera de råd som lämnats med hänsyn till förändringar av rättsläget.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Byrån ansvarar endast för skada som klienten lidit om skadan direkt vållats av Byrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till 100 000 kr.

7.2 Det belopp Byrån ansvarar för ska nedsättas med ett belopp som klienten kan erhålla ur försäkring klienten tecknat eller som klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeförbindelsen inte inskränks.

7.3 Byrån ansvarar inte för handlingar klienten vidtar i strid med Byråns rådgivning eller om

klienten med försumlighet försvårar sitt eget mål eller ärende. Byrån innehar inte

heller något ansvar för skada som kan uppstå till följd av att Byrån frånträder uppdraget

på grund av att klienten agerat i strid med givet råd eller skada som kan uppstå som följd av att Byrån frånträder uppdraget på grund av lag.

8. Befogenheter

8.1 När klienten anlitar Byrån ger denne Byrån rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att utföra uppdraget på tillfredställande vis.

8.2 Byrån har därmed rätt att för klientens räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även ådra klienten skäliga kostnader som krävs för uppdragets fullgörande. Om Byrån anlitar andra rådgivare och fackmän kan Byrån begära att klienten kontaktar dem direkt och därigenom påtar klienten ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

9. Externa uppdragstagare

9.1 Byrån kan i förekommande uppdrag anlita extern konsult eller sakkunnig expert. Sådan konsult eller expert ska anses vara oberoende av Byrån varvid Byrån inte ansvarar för råd eller agerande som sådan konsult ger direkt till klientenen eller för konsultens eller expertens utförande av uppdraget i övrigt. Det förhållandet att Byrån föreslagit eller rekommenderat viss konsult medför således inte att Byrån i förhållande till klientenen har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget.

10. Identitetskontroll

10.1 Innan Byrån åtar sig uppdraget kontrolleras klientens och vissa till klienten anknutna bolag och personers identitet och ägarförhållanden samt bevaras tillfredställande bevisning om dessa. Klienten kommer därför ombes att visa bl.a. identitetshandlingar och lämna sådan information till Byrån.

11. Avtal med klientenen

11.1 I den skriftliga offerten (Uppdragsbekräftelsen) anges arvodesdebitering, hur betalning ska ske samt vissa villkor för uppdraget.

12. Arvode och utlägg

12.1 För det fall inget annat avtalats avseende fakturering äger Byrån rätt att fakturera klienten när Byrån anser så vara lämpligt, vilket kan variera från uppdrag till uppdrag och bero på uppdragets storlek och karaktär, om uppdragets arvodeskostnad är bestämd till fast belopp eller sker på löpande räkning och som i vissa fall prisgaranti har lämnats vid påbörjandet av uppdraget. Om någon offert eller motsvarande skriftlig information eller prisgaranti inte har lämnats fakturerar Byrån utifrån nedlagd tid och utfört arbete i enlighet med vad som får anses skäligt.

12.2 Byrån tillämpar olika timarvoden mellan

2 250 kr och 4 000 kr (inklusive mervärdesskatt) och debiterar lägst per påbörjad arbetstimme och tidsspillan är 1 350 kr (inklusive mervärdesskatt) per tidsspillantimme. I normalärenden utanför domstol tillämpar Byrån timtaxan 2 250 kr (inklusive mervärdesskatt). Byrån äger rätt att fastställa arvode med hänsyn till nedlagd tid, ärendets komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet, storleken på de värden som uppdraget rör, ärendets eventuella tidsnöd, omfattning av övriga resurser som uppdraget har krävt, av klienten begärda särskild hänsyn, ärendets riskfaktor, av klienten tagen administrativ belastning, givna tidsbegränsningar såväl som i ärendet uppnått resultat med flera faktorer av betydelse för beräkningen av arvodets storlek.

12.3 Vid övernattning på annan ort tillämpar Byrån en logiavgift om 1 100 kr (inklusive mervärdeskatt) per övernattning.

12.4 Utöver arvode debiterar Byrån klienten för utlägg d.v.s. kostnader hänförliga till uppdragets genomförande – såsom exempelvis ansökningsavgifter, registeravgifter, resor, undersökningskostnader, kostnader för konsult, kostnader för kopiering, telefonkonferens m.m. Kostnaderna är inte inberäknade i uppskattningen av uppdragets omfattning före uppdraget har påbörjats.

12.5 All tid nedlagd i arbetet med ett ärende debiteras på löpande räkning enligt var tid gällande och överenskommen timtax som fastställts i samband med uppdragets påbörjande.

13. Resekostnader

13.1 Uppdragets resekostnader består ofta av utlägg, tidsspillan och kostnader för eventuell övernattning. Dessa resekostnader debiteras antingen i samband med fakturan som avser det juridiska uppdraget eller separat. Dessa kostnader kan uppstå med anledning av biljettköp, milersättning vid bilkörning med egen bil, kostnader för resa med flyg samt

tidsspillan för sådana resor. Byråns avsikt är att resa med snabbast möjliga färdmedel i

syfte att minimera resekostnaderna. Detta innebär att Byrån i förstahand vid längre resor flyger från ort till annan, ibland är detta inte möjligt eller lämpligt varpå juristen i sådana fall istället måste resa med annat färdmedel såsom tåg eller bil.

14. Debitering

14.1 Beroende på uppdragets omfattning och karaktär faktureras klientenen löpande när Byrån bedömer det lämpligt. I annat fall sker debitering till fastpris och vissa fall lämnas prisgaranti för utförande av visst uppdrag. Fakturering kan ske genom direktfakturering, a conto eller slutfaktura.

14.2 Gällande uppdrag som åtages för konsuments räkning begärs skäligt förskott av arvode och utlägg före uppdraget påbörjas. Förskott kan i vissa fall även begäras från näringsidkare. Förskottet används för att reglera framtida fakturor. Begäran om förskott med visst belopp utgör varken någon uppskattning eller begränsning av det slutliga arvodet för uppdraget. Det totala beloppet för

utförda tjänster kan komma att bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Förskott med betalning kan även begäras under pågående uppdrag. Byrån har rätt att debitera klientenen arvode inklusive mervärdesskatt efter utfört arbete.

14.3 Förfallodagen för Byråns utfärdade fakturor är 10 dagar från fakturans utställandedatum. Vid förskottsbetalning påbörjas Byråns uppdrag först efter betalning skett till Byråns klientenmedelskonto. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

14.4 Om ett ärende avgörs vid förhandling i domstol och Byråns nedlagda arbete motsvarar ett högre arvode än vad Byrån eller klientenen tillerkänns vid förhandlingen i domstol förbehåller sig Byrån rätten att fakturera klientenen det högre beloppet.

15. Övriga tilläggstjänster

15.1 Det förekommer att förlikningsuppgörelser även innebär att motparten ska betala klientens processkostnader. Vid sådana tillfällen är det vanligt att betalning sker till klientenmedelskonto, i sådana fall debiterar byrån 1 000 kr för handläggning av klientenmedel. Om beloppet dock överstiger 1 miljon kronor debiteras istället 3 500 kr för samma handläggning.

16. Rättsskydd

16.1 Även i de fall som rättsskyddet i en försäkring tas i anspråk är klienten ytterst betalningsansvarig till Byrån. Klienten har alltid att erlägga självrisk och eventuella belopp överstigande föreskrivna arvodesbegränsningar (vanligt förekommande försäkringsvillkor är t.ex. timkostnadsbegränsningar och eller totalbeloppsbegränsningar).

17. Rättshjälp

17.1 Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Rättshjälpsavgiften ska erläggas löpande i den utsträckning inte annat följer av lag eller myndighetsreglering.

18. Personal

18.1 Byrån förbehåller sig rätten att allokera personal för genomförandet av uppdraget. Byrån garanterar inte att vissa enskilda individer fortlöpande kommer att delta i utförandet av uppdraget.

18.2 Byrån anvisar den personal som Byrån själv bedömer har erforderlig kompetens och som är bäst lämpad att genomföra uppdraget.

19. Dokumentation

19.1 Allt aktmaterial som upprättas eller innehas av Byrån beträffande uppdraget utgör Byråns egendom. Klienten har emellertid rätt att återfå alla handlingar som klienten har tillställt Byrån med undantag av brev eller andra meddelanden till Byrån. Klienten har vidare rätt att återfå originalhandlingar, såsom protokoll, intyg, kontrakt, sakkunnigutlåtande och skiljedomar. Om originaldokumentation som tillhör klienten lämnas till Byrån kan denna dokumentation komma att behållas av Byrån under uppdragets utförande och återlämnas först efter det att uppdraget slutförts. Klienten har slutligen rätt att få kopior av korrespondens, domstolsprotokoll, domar, sakkunnigutlåtande och av Byrån mottagna eller utgivna avtalsutkast, som klienten tidigare inte fått del av.

20. Bevarande av handlingar

20.1 När ett uppdrag slutförts kommer Byrån inom ramen för tillämpliga regler att bevara eller hos tredje man lagra alla relevanta dokument som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under

inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt tillämpliga regler.

20.2 Byrån åtar sig inte uppdraget att bevara klientens originalhandlingar för framtiden.

20.3 Önskar klienten få originalhandlingarna åter ska skriftlig begäran via e-post framställas till ansvarig jurist som inom fem arbetsdagar ska återsända handlingarna till klienten.

21. Immateriella rättigheter

21.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det material som Byrån har producerat inom ramen för ett uppdrag tillhör Byrån. Klienten har endast rätt att nyttja materialet för det ändamål som det har tillhandahållits.

22. Sekretess

22.1 Byrån förbinder sig att skydda information som erhålls från klienten på lämpligt sätt.

22.2 Om Byrån i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Byrån rätt att lämna ut material och annan information som kan anses vara relevant för att dessa ska kunna lämna råd eller utföra andra tjänster åt klienten hänförliga till uppdraget.

22.3 När ett uppdrag har slutförts och blivit allmänt känt får Byrån lämna kort information om detta i sin marknadsföring. Förutsatt att inget annat avtalats och ingen lämnad uppgift bryter mot tystnadsplikten.

23. Personuppgifter

23.1 Personuppgifter som lämnats till Byrån i samband med att uppdraget påbörjas eller senare kan bli föremål för behandling hos Byrån. Behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Ändamålet med behandlingen är att Byrån ska kunna fullgöra uppdraget. Den som vill ha information om vilka personuppgifter om hen som behandlas av Byrån kan skriftligen begära detta hos Byrån.

23.2 Klienten har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om rättelse ska vara skriftlig. Uppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för utförande av uppdraget eller i övrigt längre än vad som får anses vara skäligt.

23.3 Hur Byrån hanterar personuppgifter framgår närmre av Byråns dokument ”Behandling av personuppgifter” som finns tillgänglig på adastrajuristbyra.se.

24. Avbeställning, uppsägning och frånträde

24.1 Både klientenen och Byrån har rätt att när som helst säga upp eller frånträda uppdraget.

24.2 Vid uppsägning eller Byråns frånträde måste klienten om det är en konsument betala för det arbete som redan har utförts samt för de utlägg som har uppstått t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträde. Byrån förbehåller sig med stöd av 42-43 §§ Konsumenttjänstlagen rätten till en lägsta debitering om ett schablonbelopp motsvarande 3 arvodetimmar beräknat enligt lägsta möjliga arvodekostnaden om 1 985 kr per arvodetimme.

24.3 Är klientenen näringsidkare har både Byrån och klientenen rätt att när som helst säga upp eller frånträda uppdraget om det är ett uppdrag som sker på löpande räkning. I sådant

fall måste klientenen betala för det arbete som utförts t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande, dock alltid lägst för 5 timmars arbete. Om uppdraget dock är sådant uppdrag där parterna enats om ett fast arvode får näringsidkaren ändå avbryta uppdraget innan det påbörjats om näringsidkaren erlägger 85 procent av det överenskomna arvodet.

25. Klagomål och reklamation

25.1 Krav som har samband med rådgivningen ska framställas till Byrån så snart som klienten har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än 12 månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klientenen eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för klienten. Om klienten framställer reklamation eller anspråk efter denna tidsfrist har klientens talan gått förlorad.

25.2 Om klientens krav mot Byrån baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annat myndighetskrav mot klienten ska Byrån ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadelös.

25.3 Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Byråns samtycke, ska Byrån inte ha något ansvar för kravet.

25.4 Om klienten ersätts för något krav ska

denne, som villkor för Byråns ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till Byrån eller till dess försäkringsgivare. För det fall klienten önskar rikta klagomål eller krav mot extern konsult eller underleverantör, ska dessa riktas direkt till den externa aktören.

26. Misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

26.1 Byrån kan enligt lag vara skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Byrån är enligt lag förhindrad att underrätta klientenen om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

27. Tvister

27.1 Tvister med anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras i svensk domstol.

27.2 Oavsett vad som angivits i punkt 25.1 har Byrån rätt att väcka talan beträffande klar och förfallen fordran genom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogde-myndigheten eller genom ansökan om stämning i domstol.

28. Tillämplig lag

28.1 Uppdragsavtalet ska i alla övriga delar vara underkastad svensk rätt och svenska språket.

29. Villkorsändring

29.1 Dessa villkoren kan från tid till annan komma att ändras och gäller när den ändrade versionen delgivits klientenen. Kopia på dessa villkor kommer finnas tillgängliga på Byråns