Formkrav vid uppsägning på grund av personliga skäl

Henric Einarsson

När arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd
(”LAS”) villkor för hur anställningen ska avslutas för att uppsägningen ska anses ha skett på ett
korrekt sätt. Avsteg från regelverket kan innebära att arbetsgivaren gör sig skyldig till så kallade
formaliafel vilka är skadeståndsgrundande och ger arbetstagaren rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.

Varsel om uppsägning

Av 30 § LAS följer att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter
som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller
underrättelsen uppsägning ska den ske senast två veckor innan arbetstagaren avses sägas upp.
Arbetsgivaren ska i samband med varslet även underrätta den arbetstagarorganisation som
arbetstagaren tillhör.

Begäran om överläggning

I och med varslet aktualiseras även arbetstagarens rätt att begära överläggning senast inom en vecka
från det att varslet meddelades. Har arbetstagaren begärt överläggning får arbetsgivaren inte
verkställa varslet om uppsägning innan överläggningen har avslutats.

Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt

För det fall arbetsgivaren efter överläggningen har hållits står fast vid sitt beslut att säga upp
arbetstagaren ska uppsägningen av arbetstagaren ske skriftligen enligt formkravet som uppställs i 8 §
LAS. Bestämmelsen fastställer och uppsägningsbeskedets innehåll som ska bestå i en upplysning till
arbetstagaren att vederbörande har rätt att begära att uppsägningen är ogiltig eller yrka på
skadestånd.

Mottagandet av uppsägningsbeskedet

Vidare ska uppsägningsbeskedet överlämnas till arbetstagaren personligen. Om detta inte kan ske får
uppsägningsbeskedet översändas med rekommenderat brev till arbetstagaren. Uppsägningsbeskedet
anses ha kommit arbetstagaren till handa tio dagar efter att brevet lämnades till posten för
befordran, vilket framgår av 10 § LAS.

Uppsägningsbesked brukar innehålla en rad där arbetstagaren kan signera att denne har mottagit
uppsägningsbeskedet. Väl värt att känna till är att undertecknandet av ett uppsägningsbesked inte
innebär ett godkännande av själva uppsägningen, utan enbart en bekräftelse av att
uppsägningsbeskedet har mottagits.

En arbetsrättsjurist hjälper dig att bedöma om din uppsägning som arbetstagare har gått till på ett
korrekt sätt eller om du som arbetsgivare vill säkerställa att en kommande uppsägning av en anställd
hanteras korrekt.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg