Från saklig grund till sakliga skäl

Henric Einarsson

Genom nya LAS 2022 kom begreppet saklig grund att ersättas med sakliga skäl. Det är framför allt när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl som bestämmelsen har fått en utökad innebörd. Det måste föreligga sakliga skäl för uppsägning om en arbetsgivare vill säga upp en anställd eller arbetstagare. Det kan röra sig om antingen arbetsbrist (orsaker som beror på arbetsgivaren) eller förhållanden som hänför sig till arbetstagarens personligen (orsaker som beror på arbetstagaren).  Syftet med förändringarna är att det vid uppsägningar ska vara enklare att förutse vad som krävs för en giltig uppsägning på grund av personliga skäl. En uppsägning kan inte anses ha sakliga skäl såtillvida det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (omplaceringsskyldighet). Har arbetsgivaren under ett tidigare tillfälle berett arbetstagaren annat arbete hos sig å grund av förhållanden som kan hänföras till arbetstagaren personligen så ska arbetsgivaren ha ansett uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, om det inte finns särskilda skäl. Det går med andra ord att säga upp en anställd endast om man har försökt genomföra ett omplaceringsförsök. Det går även att genom ett centralt kollektivavtal att ändra innebörden om vad som anses vara sakliga skäl. Någon ändring vad det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är inte aktuell.

Uppsägning på grund av personliga skäl kan exempelvis hänföra sig till misskötsamhet på jobbet. Det kan röra sig om en arbetstagare som utifrån sin anställning och anställningsavtal har missköt sig. En anställning som avslutas på grund av personliga skäl kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder och i rätt ordning innan en arbetsgivare kan sägas ha skäl eller grund för en uppsägning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att en arbetstagare har misskött sig.

Vad som utgör misskötsamhet kommer fortsättningsvis likt tidigare att definieras i rättspraxis. Det finns ingen tydlig definition av vad som kan anses vara misskötsamhet och en individuell prövning bör alltid göras. Tidigare har dock domstolar definierat misskötsamhet som bristande samarbete, ordervägran eller oförmåga att följa instruktioner. 

Vad som utgör sakliga skäl kommer numera även att kunna avtalas om i ett centralt kollektivavtal. Det innebär också att vad som utgör sakliga skäl kan komma att skilja sig mellan olika branscher. Genom de nya ändringarna som introducerades har ribban sänkts för att misskötsamhet kan anses vara så allvarlig att anställningen kan avslutas, dock är de bakomliggande orsakerna fortsatt detsamma.

Ökad förutsägbarhet

Genom förändringarna hoppades lagstiftaren på att öka förutsägbarheten. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska vara införstådd på att vissa åtgärder måste vidtas innan en uppsägning kan ske på grund av personliga skäl. Det kan exempelvis röra sig om utvecklingssamtal, skriftliga varningar samt omplaceringsmöjligheter. Det är nödvändigt för en arbetsgivare att vidta dessa åtgärder för att sakliga skäl ska vara tillämpligt och en uppsägning på grund av personliga skäl kan aktualiseras.

Skriftlig varning

En skriftlig varning upplyser arbetstagaren om eventuell misskötsamhet eller brister i anställningen som eventuellt kan leda till en uppsägning på grund av personliga skäl. För att en uppsägning ska anses ha sakliga skäl krävs det oftast flera skriftliga varningar. Detta är dock beroende av den faktiska misskötsamheten samt hur allvarlig den är. De nya förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) kommer att tillämpas den 1 oktober 2022. Har du som arbetstagare eller arbetsgivare hamnat i en arbetsrättslig konflikt genom att en förhandlingsframställning, underrättelse eller varsel gäller reglerna om saklig grund i de tidigare bestämmelse för uppsägningen eller avskedandet.  

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg