Hur vi löser problem på jobbet

Henric Einarsson

Vi hjälper arbetstagare och arbetsgivare att lösa arbetsrättsliga tvister som uppkommit på arbetsplatsen. Arbetsrätten som rättsområde omfattas bland annat av lagar som syftar till att dels skydda arbetstagares rättigheter i förhållande till arbetsgivaren, dels drar upp riktlinjer för arbetstagares skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren. Reglerna är inte helt okomplicerade och en arbetsrättsjurist kan hjälpa till med att utläsa hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Lagar som bolag med anställda, oavsett om de anlitar en jurist, särskilt bör sättas sig in i utgörs av bland andra: Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), Diskrimineringslag (2008:567), Semesterlag (1977:673), Föräldraledighetslag (1995:584) och Arbetsmiljölag (1977:1160).

Arbetsgivares brott mot någon av dessa lagar kan innebära att arbetsgivaren ådrar sig skadeståndsskyldighet eller viten gentemot anställda eller det allmänna i form av arbetsmiljöverket. Lagarna kan ses som ett minimum av rättsregler vilka syftar till att skapa drägliga anställningsförhållanden och motverka arbetsgivares maktmissbruk.

Hur gör vi när vi inte kommer överens på jobbet?

När en arbetsrättslig tvist uppstår på arbetsplatsen finns olika tillvägagångssätt för att lösa tvisten. I vissa fall kan en extern medlare tas in för att lösa konflikten, i andra fall leder konflikten till att den anställde sägs upp eller avskedas. För att arbetsgivaren ska få vidta någon av dessa rättsliga åtgärder måste det enligt 7 § LAS föreligga saklig grund för uppsägning eller alternativt enligt 18 § LAS laglig grund för avsked.   

I båda fallen har lagstiftaren uppställt krav på att arbetsgivaren innan en åtgärd som innebär att arbetstagaren skiljs ifrån sin tjänst i förväg informera arbetstagaren om att arbetsgivaren avser att vidta åtgärden, genom att varsla arbetstagaren om uppsägning eller avsked. Ett varsel om att arbetstagaren riskerar att förlora sin anställning innebär inte i sig att arbetstagaren har sagts upp eller avskedats. Däremot lämnar det visst handlingsutrymme åt arbetstagaren att begära överläggning och i samband med den förhandla med arbetsgivaren om att få behålla sin anställning eller villkoren för att avsluta densamma.

För det fall arbetstagaren och arbetsgivaren efter överläggningen inte kan enas om hur konflikten ska lösas innebär det i vissa fall att tvisten bör tas till domstol för ett avgörande. 

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg