Uppsagd av VD eller chef

Henric Einarsson

Vad gäller vid uppsägning om du är chef eller VD? Som VD eller chef så omfattas du inte av LAS, det vill säga, lagen om anställningsskydd och vidare så gäller normalt sett inte något kollektivavtal. Detta innebär att din arbetsgivare inte behöver beakta något krav på saklig grund för att befoga en uppsägning. Istället så gäller avtalsrättsliga principer om uppsägning av avtal. Detta innebär att den som vill säga upp anställningsavtalet, vare sig det är arbetstagaren eller arbetsgivaren, inte behöver ge någon anledning utan enbart ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden. Det är därför viktigt att avtala fram någon form av ekonomiskt skydd vid uppsägning. Det vill säga, en rimlig uppsägningstid samt ett avgångsvederlag. Normalt sett så blir en vd fri från någon arbetsplikt vid uppsägning, dock så är du skyldig att arbeta ifall bolaget kräver det. Det normala är att du och din arbetsgivare förhandlar fram vad som ska gälla under tiden du är arbetsbefriad. Det vill säga, om du ska vara tillgänglig för bolaget samt vilka arbetsredskap som du fortfarande ska ha tillgång till under uppsägningstiden. Vidare så kan ni även avtala fram vare sig du som VD ska ha möjlighet att ta något annat jobb under uppsägningstiden, detta då du normalt sett inte har rätt till det under uppsägningstiden. Det bör dock nämnas att andra regler gäller vid hävning av ett avtal. Vid en hävning av ett avtal så upphör din anställning omedelbart, det vill säga, du har ingen rätt till uppsägningstid. Hävning av ett avtal kan grunda sig på liknande skäl som något av de skälen som uppfyller kraven för ett avskedande.

Uppsägningslön

Under uppsägningstiden räknas du fortfarande som anställd och har därför rätt till lön. Detta gäller även om du är arbetsbefriad eller inte. Detta innebär också att du ska, i normala fall, ha rätt till semester, sjuklön samt pensionsavsättningar och liknande förmåner.

Avgångsvederlag

Eftersom att det inte finns någon lag som ger en arbetstagare rätt till ersättning i form av avgångsvederlag så måste det avtalas fram, och oftast så är det bara tillgängligt då arbetsgivaren säger upp avtalet. Det finns dock situationer när du som arbetstagare är berättigad ett avgångsvederlag fast du som vd sagt upp ditt anställningsavtal. Till exempel om din uppsägning grundar sig i ett grovt avtalsbrott från bolagets sida, eller när det skett substantiella ändringar av ägarförhållandet. Emellertid, om arbetsgivaren häver avtalet på grund av grovt avtalsbrott från din sida, brukar avgångsvederlag normalt sett inte betalas ut. För att ett avgångsvederlag ska vara tjänstepensions- eller semesterlönegrundande så måste det avtalas fram. Avgångsvederlaget beskattas som lön men det kan dock vara förmånligt att få hela beloppet utbetalat på en gång så att avtalsrelationen kan avslutas. Normalt sett så brukar ett avgångsvederlag motsvara cirka 6 till 24 månaders lön men mängden ersättning är ofta beroende av flera faktorer, till exempel  anställningstidens längd och den eventuella förekomsten av ett konkurrensförbud,  uppsägningstidens längd samt lön och annan ersättning.

Tvistelösning

Då det ofta är förmånligt för din arbetsgivare att lösa eventuella tvister vid en uppsägning via skiljedomstol istället för en nationell domstol, detta då din arbetsgivare även kan vilja avtala fram att eventuella tvister ska lösas i skiljedomstol, så är det viktigt att få gedigen rådgivning i förhand.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg