Uppsägningsbesked

Henric Einarsson

På vilket sätt bör du få uppsägningsbesked?

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen.

Uppsägningsbeskedet ska innehålla följande

Avseende situationen när arbetsgivaren ska avsluta en anställning genom att säga upp arbetstagaren har lagstiftaren uppställt vissa krav på hur uppsägningen ska gå till.

Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt

Arbetsgivaren ska enligt 8 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) lämnat ett skriftligt uppsägningsbesked till arbetstagaren. För det fall arbetsgivaren säger upp arbetstagaren muntligen kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Vem uppsägningen avser och vem som säger upp

Vidare bör det framgå av uppsägningsbeskedet vem som avses, det vill säga arbetstagaren, som anges med namn och personnummer, samt arbetsgivaren med relevanta uppgifter såsom firma, org.nr.  

Företrädesrätt till återanställning

Har arbetstagaren sagts upp på grund av personliga skäl föreligger ingen rätt till återanställning. Arbetstagaren har således ingen företrädesrätt när arbetsgivaren önskar anställa nya medarbetare. Sägs arbetstagaren istället upp på grund av arbetsbrist har arbetstagaren enligt 25 § LAS rätt till återanställning och företrädesrätt under 9 månader, från det att arbetstagaren sades upp, framför andra arbetssökanden när arbetsgivaren anställer nya medarbetare.

Anmälan om företrädesrätt

Det åligger vidare arbetsgivaren att informera arbetstagaren i uppsägningsbeskedet om arbetsgivare kräver att arbetstagaren måste göra sin rätt till återanställning gällande hos arbetsgivaren för att begäran om företräde ska äga giltighet som framgår av 8 § 2 st. LAS.

Följdshänvisning

Uppsägningsbeskedet ska vidare innehålla information beträffande vad arbetstagaren behöver göra för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller begära skadestånd med anledning av uppsägningen enligt 8 § 2 st. LAS. Den information som avses återfinns i §§ 40-41 LAS och avser de preskriptionsfrister som tillämpas för väckande av talan i domstol. Uppsägningsbeskedet ska således innehålla nedan angivna utdragna lagtext, samt information till arbetstagaren att om arbetstagaren inte lämnar underrättelse till arbetsgivaren eller väcker talan inom föreskriven tid förlorar arbetstagaren sin talan enligt 42 § LAS.

Väckande av ogiltighetstalan enligt 40 § LAS

En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde.

Om en arbetstagare gör gällande att ett anställningsavtal har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket och avser att yrka förklaring att avtalet skall gälla tills vidare, skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad efter anställningstidens utgång.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut.

Väckande av skadeståndstalan enligt 41 § LAS

Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Har en arbetstagare inte fått något sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då anställningen upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 4 § första stycket, räknas tidsfristen från anställningstidens utgång. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 6 f § räknas tidsfristen från den dag då någon anställdes på den lediga anställningen.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom fyra månader efter det att tiden för underrättelse gick ut.

Andra regler att ta i beaktande

Gällande uppsägning av anställd med provanställning eller anställd som uppnått pensionsålder skiljer sig reglerna.

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg